โพสต์

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 12 : การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา (เว็บช่วยสอน Web-Based Instruction : WBI)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการถ่ายวิดีสอนและทดลอง เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน SMP คือ การสอนปฏิบัติการ (Lab) วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยได้เชิญอาจารย์มาสนี สะอิ  อาจารย์สอนสาขา เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการทดลองในครั้งนี้และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาการสอนปฏิบัติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เรียนรู้และทบทวน และผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าที่บ้าน และลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการ

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 11 : การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา (เว็บช่วยสอน Web-Based Instruction : WBI)นำเสนอ ทีมที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ           (ความเป็นมา ความหมายของการสอน (การจัดการเรียนรู้) ผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญ ประเภทของการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ) ทีมที่ 2การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก           (ความหมาย ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ) ทีมที่ 3ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ           (รูปแบบการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการพัฒนการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอน ตัวอย่าง อาจนำเสนอเป็น Info Graphic)


ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 10 : การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา (เว็บช่วยสอน Web-Based Instruction : WBI)
นำเสนอ ทีมที่ 4การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC (Massive Online Open Course) (ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่าง MOOC และการประยุกต์ใช้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) ทีมที่ 5การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)     (ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญข้อดี ข้อจำกัดการประยุกต์ใช้ หรือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
ทีมที่ 6การจัดการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บ (Collaborative Learning via Web)     (ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างของ     Collaborative Learning การประยุกต์ใช้หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) ตามผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้      2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ      3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ


ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 9 : การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา (เว็บช่วยสอน Web-Based Instruction : WBI)


แนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วย eXeLearning 

จากโครงการตำราอีเลิร์นนิง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย อีเลิร์นนิง: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ e-Learning: from theory to practice ได้จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาสาระ ดังนี้

บทที่ 1 อีเลิร์นนิง: นิยาม รูปแบบ องค์ประกอบ และข้อดีและข้อจํากัด
บทที่ 2 การออกแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
บทที่ 3 วิธีสอนแบบอีเลิร์นนิง
บทที่ 4 ปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
บทที่ 5 การประเมินผลการเรียนแบบอีเลิรืนนิง
บทที่ 6 เทคโนโลยีสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
บทที่ 7 ระบบจัดการเรียนการสอน
บทที่ 8 การพัฒนาอีเลิร์นนิง: แนวคิดการเรียนแบบผสมผสาน
บทที่ 9 สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
บทที่ 10 การประกันคุณภาพการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 8 : การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา (เว็บช่วยสอน Web-Based Instruction : WBI)
ประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย 1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ10 คะแนน ให้นักศึกษาพรีเซนต์งานโดยใช้ภาษาไทย  2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหัวข้อใหม่ตามที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 7 : การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา
(เว็บช่วยสอน Web-Based Instruction : WBI)      อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ไปพบนายไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
      โดยมีการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์  ได้จัดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดไว้

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 6 : การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา (เว็บช่วยสอน Web-Based Instruction : WBI)อาจารย์ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 3 การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน
ในสัปดาห์นี้เรียนบทที่ 3 เรื่อง ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ แล้วอาจารย์ได้ตั้งให้โจทย์ว่า ทำไม ภาษา HTML จึงสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ จงอภิปราย โดยประเด็นต้องไม่ซ้ำกับเพื่อน แชร์ความคิดเห็นใน google plus ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละคน