โพสต์

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 12 : การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา (เว็บช่วยสอน  Web-Based Instruction : WBI) วันที่  7  พฤศจิกายน  2561  ได้มีการถ่ายวิดีสอนและทดลอง เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน  SMP  คือ การสอนปฏิบัติการ ( Lab)  วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์           โดยได้เชิญอาจารย์มาสนี สะอิ  อาจารย์สอนสาขา เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการทดลองในครั้งนี้และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาการสอนปฏิบัติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาเว็บช่วยสอน ( Web-based Instruction: WBI)  ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based Learning: PjBL)  เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เรียนรู้และทบทวน และผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าที่บ้าน และลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการ

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 11 : การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา (เว็บช่วยสอน  Web-Based Instruction : WBI) นำเสนอ ทีมที่ 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ           ( ความเป็นมา ความหมายของการสอน (การจัดการเรียนรู้) ผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญ            ประเภทของการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ)      ทีมที่ 2   การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก           ( ความหมาย ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก            งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ)     ทีมที่ 3   ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ           ( รูปแบบการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการพัฒนการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายละเอียดแต่ละ            ขั้นตอน ตัวอย่าง อาจนำเสนอเป็น  Info Graphic)

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 10 : การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา (เว็บช่วยสอน  Web-Based Instruction : WBI) นำเสนอ ทีมที่ 4   การจัดการเรียนการสอนแบบ  MOOC (Massive Online Open Course)      (ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ   ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่าง  MOOC  และ                    การประยุกต์ใช้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) ทีมที่ 5   การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง ( e-Learning)     ( ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ    ข้อดี ข้อจำกัด    การประยุกต์ใช้ หรือ             งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) ทีมที่ 6   การจัดการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บ ( Collaborative Learning via Web)     ( ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ    ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างของ     Collaborative Learning  การประยุกต์ใช้หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) ตามผลการเรียนรู้ที่ได้รับ      1.  พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้                 2.  มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ      3.  ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 9 : การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา (เว็บช่วยสอน  Web-Based Instruction : WBI) แนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วย  eXeLearning    จากโครงการตำราอีเลิร์นนิง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย อีเลิร์นนิง: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  e-Learning: from theory to practice  ได้จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาสาระ ดังนี้ บทที่  1  อีเลิร์นนิง: นิยาม รูปแบบ องค์ประกอบ และข้อดีและข้อจํากัด บทที่  2  การออกแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง บทที่  3  วิธีสอนแบบอีเลิร์นนิง บทที่  4  ปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง บทที่  5  การประเมินผลการเรียนแบบอีเลิรืนนิง บทที่  6  เทคโนโลยีสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง บทที่  7  ระบบจัดการเรียนการสอน บทที่  8  การพัฒนาอีเลิร์นนิง: แนวคิดการเรียนแบบผสมผสาน บทที่  9  สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง บทที่  10  การประกันคุณภาพการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 8 : การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา (เว็บช่วยสอน  Web-Based Instruction : WBI) ประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย 1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ   10 คะแนน ให้นักศึกษาพรีเซนต์งานโดยใช้ภาษาไทย  2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง   หัวข้อใหม่ตามที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด 

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 7 : การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา (เว็บช่วยสอน  Web-Based Instruction : WBI)       อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ไปพบนายไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา        โดยมีการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์  ได้จัดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดไว้

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 6 : การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้วิชา (เว็บช่วยสอน  Web-Based Instruction : WBI) อาจารย์ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน บทที่  3  การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน ในสัปดาห์นี้เรียนบทที่  3  เรื่อง ภาษา  HTML  และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ แล้วอาจารย์ได้ตั้งให้โจทย์ว่า ทำไม ภาษา  HTML  จึงสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ จงอภิปราย โดยประเด็นต้องไม่ซ้ำกับเพื่อน แชร์ความคิดเห็นใน  google plus  ในรายวิชาเว็บช่วยสอน ( Web-based Instruction: WBI)  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละคน